Edifici Ctra. Barcelona 4-6-8

01Estructures de formigó

Situació: Girona

Data: 2019

Arquitecte: Adrià Felip

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 2 soterranis amb fonamentació profunda i façana vista de formigó amb encofrat especial

Una base forta
pels seus projectes
de construcció