Truca'ns +34 972 321 948
Serveis

SERVEIS TÈCNICS

Assessorament tècnic: Estructuras Ultra S.A. ofereix gràcies a la seva llarga experiència, al seu equip tècnic i col·laboradors especialitzats en diferents àmbits proporciona un assessorament tècnic i econòmic de qualsevol tipus de construcció tant en fase d’estudi com sobre un projecte executiu. Així com estudis de processos constructius a seguir per millorar el rendiment i reduir el cost econòmic de l’obra.

Càlculs d'estructures: S'ofereixen serveis de qualsevol tipus de càlcul d'estructures per tal d'optimitzar els projectes per una solució constructiva amb el màxim d’equilibri entre eficàcia, cost econòmic i execució. 
  • Fonaments, murs i estructures
  • Estructures metàl·liques
  • Fonaments especials: micropilots, pilotatges, pantalles, ancoratges, etc.
  • Soil nailing
Amidaments: Elaboració per part de l’oficina tècnica d’amidaments precisos al màxim semblants amb la realitat final. Gràcies a un equip tècnic amb constant col·laboració i seguiment a peu d’obra hem pogut obtenir una gran experiència en tot tipus d’obres i situacions diferents. 

Estudis geotècnics: Estructuras Ultra gestiona pels seus clients estudis geotècnics en qualsevol tipus de terrenys, per tal d’adequar al màxim el tipus de fonaments i estructura dels diferents projectes. 

Topografia: Disposem de personal especialitzat en topografia per l’aixecament de tot tipus de terrenys i parcel·les i per realitzar i comprovar el replanteig de les obres.

Lloguer de grues: Estructuras Ultra disposa d’un conjunt de grues torre de 40 i 50 mts de ploma per donar servei a les seves obres. També col·labora amb varies empreses especialitzades en el lloguer i conservació de grues per cobrir totes les necessitats que es puguin presentar. També gestiona pels seus clients la part administrativa de permisos i legalitzacions obligatòries així com la part tècnica, auto-grues i tot el necessari per el muntatge de grues.

Control de qualitat: L'empresa realitza el control de qualitat de les diferents parts que componen les estructures. Es realitzen les proves més comunes com les provetes pel control del formigó o l’assaig de líquids penetrants pel control de soldadures de l’estructura metàl·lica i altres proves com l’analítica de l’aigua, proves de carrega, assaig de continuïtat dels pilots etc...

Seguretat i salut a l'obra
: Estructuras Ultra S.A. a part de l’elaboració de plans de seguretat per tot tipus d’obra a executar i seguir les mesures descrites, també consta d’una persona tècnica com a responsable de controlar i realitzar informes setmanals del seu compliment.

Exportació:  Experiència en l'exportació de qualsevol tipus de materials fent-nos càrrec de tot el seu procés. (Packing List, certificat d'origen de la cambra de comerç, certificat SGS, assegurances de transport i Bill of Lading). Així com en la tramitació i seguiment de cartes de crèdit.

 

SERVEIS D'EXECUCIÓ

Fonaments: sabates, pous, lloses de formigó, encepat. 
 
Fonaments especials: pantalles, micro-pilots, pilotatges, pilots secants, ancoratges. 
 
Recalçament de fonaments en tot tipus de situacions. 
 
Murs: Murs de contenció , murs de tanca, murs per cates, murs soil-nailing, murs trepa, murs a grans alçades i murs inclinats. Encofrats a una i dues cares, encofrats amb taulers de fusta, panells metàl·lics o fenòlics i encofrats personalitzats per donar acabats fora de mida i amb textures especials. 
 
Formigons vistos: Voladius, murs, pèrgoles de formigó, forjats, voltes, escales. Acabats: fenòlics, taula encadellada, canyís, fressats, abuixardats, formigó blanc. 
 
Paviments i rampes: Paviments i rampes sobre terreny o encofrades amb acabats: fretassats amb pols quars, ratllats i escombrats per rampes, acabats colorejats. Preparació de fossats, canals recollida d'aigua i pas d’instal·lacions.
 
Estructures: Forjats reticulars, lloses, unidireccionals prefabricats i in situ, plaques alveolars, forjats post-tessats, forjats amb xapes col·laborant, forjats en pendents, forjats a doble alçada, forjats de grans cantells amb reforç d’apuntalaments, forjats amb cassetons recuperables. 
 
Escales: Escales de formigó armat de tot tipus (rectes, compensades, helicoïdals, rodones ...) escales metàl·liques, escales vistes acabades amb tauler fenòlic i les esteses lliscades. 
 
Estructura metàl·lica: Pilars de tot tipus d’acer, forjats col·laborant, pèrgoles, forjats mixtes, estructures. 
 
Impermeabilitzacions: Tractaments de soterranis per sota nivell freàtic: Mantes bentonítiques, sellats amb morters elàstics i resines per juntes verticals i horitzontals. Tractament de murs de soterrani: drenatges i proteccions de trasdós de murs. 
 
Rehabilitacions: Acondicionament d’estructures antigues, reforços estructurals amb acer laminat o fibres de carboni. 
 
Excavacions i moviment de terres.


Els nostres serveis

Assessorament tècnic | Seguretat i salut a l'obra | Amidaments
Càlculs d'estructures | Estudis geotècnics | Control de qualitat
Lloguer de grues | Topografia | Execució
Estructuras Ultra
C/ Bruch, s/n Sant Feliu de Guixols (Girona)
Tel. +34 972 321 948
Fax. +34 972 324 327
http://www.estructurasultra.com/